รายการประสงค์บริจาค Donation Items 敬請捐施項目單


โลงศพพร้อมผ้าดิบ

Coffin with cloth

棺木連仙衣

650

บาท

Baht

จำนวน

Unit

數目

รวม

Sum

0

บาท

Baht

ข้าวสารกระสอบ

Sack of rice

白米

1,500

บาท

Baht

จำนวน

Unit

數目

รวม

Sum

0

บาท

Baht

หลุมฝังศพ

Grave Plot

墓穴 (成人)

5,000

บาท

Baht

จำนวน

Unit

數目

รวม

Sum

0

บาท

Baht

สาธารณะกุศลทั่วไป

Others

其它

รวม

Sum

0

บาท

Baht

โครงการบูรณะหลุมบรรพชน

Renovate the grave

修建先友墳墓

รวม

Sum

0

บาท

Baht

บริจาครวมขั้นต่ำ 100 บาท

Minimum 100 baht.

捐施款項不低於 100 銖

ยอดบริจาครวม

Total donation

捐施銀額共

0

บาท

Baht

(ยอดบริจาครวมขั้นต่ำ 100 บาท)

Top donors include minimum 100 baht.

主要捐助者包括最低 100 銖。